แสกนคิวอาร์โค้ด
เพื่อรับข้อมูลหรือติดต่อสมัคร

สินค้าของคนไทยควรได้รับการยกระดับให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
ตลาดออนไลน์โดยคนไทย เพื่อคนไทยอยู่ดีกินดี มีความสามารถในการแข่งขัน
และให้คนไทยทุกระดับได้เป็นเจ้าของร้านค้าเอง โดยไม่ผ่านคนกลาง

ทำไม ดอท คอม

The decentralization of business

X